TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Danas se ispunilo ovo Pismo.

 Nedjelja, 23. 1. 2022. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU: Nedjelja Božje riječi

 ČITANJA: 

Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19,8-10.15; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Narodu koji se sabrao da bi slušao riječ Božju, svećenik Ezra čita i tumači Božji zakon, kako bi ga mogli razumijeti. Slušajući riječi Zakona narod plače, no Bog očekuje odgovor radosti. Dan posvećen Gospodinu traži slavlje i svečanost. Božja nas riječ poziva na radost života.

Čitanje Knjige Nehemijine

U one dane: Svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred Vodenim vratima čitao je knjigu od ranoga jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona.

Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu jer je bio poviše od svega naroda a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje.

I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita.

Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer radost Gospodnja vaša je jakost.«

Riječ Gospodnja.

II. U crkvi smo svi jedno, kao što je jedno tijelo Kristovo. U različitosti zadaća i služba, svi imamo jednako dostojanstvo te smo po Duhu svi povezani u jednu zajednicu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

Rekne li noga: »Nisam ruka, nisam od tijela«, zar zbog toga nije od tijela? I rekne li uho: »Nisam oko, nisam od tijela«, zar zbog toga nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi – jedno tijelo! Ne može oko reći ruci: »Ne trebam te«, ili pak glava nogama: »Ne trebam vas.« Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. A udove koje smatramo nečasnijima okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.

A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?

Riječ Gospodnja.

III. U sinagogi u nazaretu Isus čita proročku riječ i obznanjuje da se ona ispunila u njemu. Tek po Isusu možemo razumjeti Pisma i tek u njemu se u potpunosti ispunjavaju Božja obećanja.

Početak svetog Evanđelja po Luki

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

»Duh Gospodnji na meni je

jer me pomaza!

On me posla blagovjesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje,

vid slijepima,

na slobodu pustiti potlačene,

proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus je naša sloboda, Isus je naša milosna godina, Isus je naš život. Upravo to nam govori i današnje evanđelje. To je Isusovo poslanje. To je sve što čini Isus i radi toga je došao. Svaki njegov čas, svaka njegova riječ, svaka gesta, sve što živi i što jest, prožeto je Duhom svetim kojim je on pomazan. Sve čini u tom istom Duhu i po tom istom Duhu.

Mi vjerujemo da je Isus i sada s nama i među nama snagom svoga uskrsnuća. Isus je živ. On je i danas djelotvoran i pun duha. Prema tome, i za nas vrijedi evanđeoska riječ: „Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima!“ Nismo prepušteni sili vremena, nismo prepušteni sili vremena, nismo prepušteni slučaju i čudnim okolnostima. Mi smo i danas nošeni Isusovom ljubavlju, njegovim Duhom.

Taj Isusov danas ostvaruje se na izvanjski način putem nas. Mi smo u sakramentima krštenja i potvrde pomazani Duhom Svetim. Mi smo poslani i pozvani činiti što je činio Isus. Mi smo i vidljiv znak njegove mesijanske ljubavi. Po nama želi Isus i danas biti dar oslobođenja i potpune slobode, po nama želi Isus i danas vratiti vid svima koji su u tami. Po nama želi Isus da se unedogled produlji njegova milosna godina. Po nama koji smo postali njegovi učenici. Svaki kršćanin je pomazanik. Dok ostvarujemo program svog poslanja mi smo u službi novog svijeta koji će u jednostavnosti i siromaštvu biti slobodan od svih spona o okova, svijet u kojem ćemo se čista srca gledati i biti lišeni sljepila. Bit će to svijet u kojem će na osobit način vladati milost Božja, tj. gdje će mržnja svijeta biti pobijeđena. U taj i takav svijet Isus je ugradio sebe, u taj svijet ugradio je i nas.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Iskusili smo radost susreta s Gospodinom. A radost je nešto što se dijeli. Gotovo je nemoguće radovati se sam. Za radost su nam potrebni drugi. Radost zahvaća čitavog čovjeka, ne može se sakriti. U danima koji su pred nama budimo svjedoci susreta s Gospodinom koji daruje spasenje dijeleći radost s onima s kojima nas život povezuje.