ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Nedjelja, 26. 11. 2023. ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

ČITANJA:
Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Starozavjetni prorok Ezekiel opisuje koliko je Bog brižan i pažljiv pastir svojih ovaca.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja.

II. Kristovo kraljevanje očituje se u životu i uskrsnuću od mrtvih sviju koji su njegovi, te u pobjedi nad neprijateljima, od kojih je posljednja smrt. To je kraljevstvo ljubavi, a ne vlasti – Krist koji će se na kraju sam podložiti Ocu, koji je njemu sve podložio.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

III. Evanđelist Matej prenosi nam Kristov govor o posljednjem sudu i načinu na koji će se svakome od nas suditi.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

U evanđelju sam Krist opisuje posljednji sud terminima koji ljubav prema bližnjemu postavljaju kao glavni kriterij spasa. Oni koji su nahranili gladne i koji su napojili žedne, koji su strancu pružili utočište, posjetili bolesne i one u zatvoru, ulaze u Kraljevstvo jer su sve to učinili samom Kristu. Oni drugi, pak, koji nisu dali kruha gladnome, vode žednome i sve ostalo, nisu to dali samom Kristu. »Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednom od ovih najmanjih ni meni ne učiniste« (Mt 25,31-46).
Iz toga teksta kao i onoga iz Prve Ivanove poslanice, vidimo da je kršćanska ljubav prema bližnjemu besmislena bez konkretnih i vidljivih djela ljubavi. Kršćanin nije dostojan svoga imena ako s drugima ne dijeli svoja dobra, vrijeme, ili barem brigu, kako bi pomogao onima koji nisu tako sretni kao on. Žrtva mora biti stvarna; ona ne smije biti samo neka gesta »s visoka« koja uzvisuje ego onoga koji daje, a ponizuje »siromaha«. Darivanje materijalnih dobara također mora biti i darivanje srca, prepoznavanje činjenice da smo svi potrebni pomoći i da smo međusobno braća i sestre.

Thomas Merton

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Svjesni smo da smo pozvani Kristovo kraljevstvo ostvarivati ovdje na zemlji. Krenimo stoga u novi radni tjedan i ispravljajmo svoja svakodnevna djelovanja u skladu s Kristovim kraljevstvom ljubavi, mira, međusobnog razumijevanja i pomaganja.