ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Nedjelja, 28. 1. 2024. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Pnz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Narod traži proroka, a Bog im uslišava molitvu, dajući im proroke koji prenose njegove riječi.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«
Riječ Gospodnja.

II. Pavao daje upute kršćanima u Korintu o životu oženjenih i neoženjenih naglašavajući da se svi trebaju brinuti o kraljevstvu Božjem.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
Riječ Gospodnja.

III. Isus poučava narod u sinagogi, dok se đavao javlja pokušavajući poremetiti njegov nauk, odvlačeći ljude od njega. No, u Isusu je Božja snaga.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Nakon što je pozvao četvoricu učenika, Isus se nalazi u Kafarnaumu, u mjestu na obali Galilejskog mora. Ovo je mjesto na poseban način obilježeno njegovom prisutnošću. Ovdje je propovijedao u sinagogama i brojne ljude izliječio.
Evanđelje današnje nedjelje donosi zgodu iz kafarnaumske sinagoge. Prema židovskome običaju svaki je muškarac mogao biti pozvan da tijekom vjerske službe u sinagogi objasni čitanja iz Staroga zavjeta. Subota koju opisuje evanđelist Marko bila je drugačija od mnogih drugih subota u Kafarnaumu. Te je subote Isus naučavao, tumačio Pismo. Poučavao je drukčije od ostalih. Poučavao je s posebnim autoritetom. Njegovi su slušatelji bili zaneseni. Slobodnije bismo mogli reći da su bili oduševljeni jer ih je učio drugačije od ostalih: „Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.“ Nije se skrivao iza nečijega autoriteta i nije se prizivao na autoritet Zakona ili Pisma. Nije se razbacivao riječima, obećanjima, frazama. Njegove riječi nisu puka obećanja. One su djelotvorne. Snaga i sila njegovih riječi pokazuje se u susretu s čovjekom opsjednutim nečistim duhom. Na Isusove riječi nečisti duh napušta čovjeka.
Pitanje koje nam se, čitajući današnji evanđeoski ulomak, nameće je sljedeće: Odakle Isusu vlast da poučava i ozdravlja? Odgovor na ovo pitanje dan nam je već na početku Markova evanđelja: „Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.“ (Mk 1,1). On je Sin Božji, a njegove su riječi i djela očitovanje vlasti koja dolazi iz Boga. Isusu ta vlast nije dana nego je on ima zbog onoga što on jest kao Sin Božji. A sve njegove riječi i djela povezani su s navještajem kraljevstva Božjega u koje smo svi pozvani ući ostvarujući novo zajedništvo s Bogom i jedni s drugima.

s. M. Tea Barnjak, FDC (Izvor: www.kblj.hr)

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Božji nauk je naš put spasenja. Pozvani smo taj nauk upoznavati, živjeti i drugima naviještati. Neka nas u tome prati Božji blagoslov.